Tilsynsrapport

Tilsynsrapport Nældebjerg Børnegård 19. marts 2018 tilsyn fra 9.30 til 11; dialogmøde fra 11-12.

Deltagere: Leder Dorthe Priskorn, Souschef og pædagog i vuggestuen Anette Petersen og pæd. Konsulent Katrine Kingo Ladegaard

Inden tilsynet er udfyldt et skema tilsendt af Center for Dagtilbud & Skoler. Skemaet er lavet i Word og baserer sig på samme spørgsmål, som der indgår i Rambølls tilsynsmodul (dette har de private daginstitutioner ikke adgang til gennem Greve Kommune). Spørgsmålene, der retter sig mod statistik fra dialogprofilerne er taget fra. (De private daginstitutioner har ikke brugeradgang fra Greve Kommune til dialogprofilerne.)

Den tilsynsførende har bevæget sig rundt i hele institutionen.

Børnehavebørnene bevæger sig frit rundt med undtagelse af 9.30 til efter frokost. Der er derfor et forskelligt udbud af legetøj på de forskellige stuer. Dette pædagogiske valg er truffet for både at tilgodese børnenes muligheder for at have rollemodeller i både ældre og yngre børn, men også for at tilgodese fordelene ved at kunne lave alderstilpassede aktiviteter.

I vuggestuen får børnene lov til at komme på besøg efter behov.

Det pæd. personale indretter rummene om efter børnegruppens behov.

De ældste børn har en lilleven og omvendt, de yngste af børnene får et billede af deres ældste ven, og venneparrene laver forskellige aktiviteter sammen.

Katrine Kingo Ladegaard følger op på, om SISO er et obligatorisk krav.

Nældebjerg har bl.a. deltaget i et søvnkursus, hvilket har ført til en søvnpolitik, hvor børnene ikke vækkes i institutionen. Tavler med børnenes sovetider er også væk. Der blev afholdt et forældremøde inden implementeringen, og forældrene samt medarbejdergruppen har taget godt imod det.

Efter privatiseringen, virker forældrene ifølge leder og souschef endnu mere engagerede, de kommer i højere grad med tilbud om fx aktivitetsmaterialer. Ejerskabet er steget for personalegruppen og forældregruppen.

I forhold til sprogvurderinger tilkaldes talepædagogen ved bekymring. Indtil nu har bekymringerne primært drejet sig om udtalevanskeligheder. Talepædagogen har også kunnet guide forældre, der har været bekymrede for deres barns sproglige udvikling. Generelt er der få børn med sproglige udfordringer.

Leder og souschef fortæller, at de er aktive brugere af Åben dør og de tværfaglige møder. Nældebjerg benytter sig også af Grethe Kragh Müllers kompetencer, Müller er psykolog og hendes kompetencer tilbydes gennem børneringen.

Nældebjerg har 4 uddannede martemeo terapeuter. De forestiller sig selv, at deres marte meo inspirerede tilgang til børnene medfører, at børnene undgår en række problemstillinger. Den tilsynsførende observerer en fin sproglig kontakt i relationerne mellem børnene og det pædagogiske personale.

Trods det, at der i tilsynsskemaet er krydset af i, at der slet ikke kan gøres en ekstra indsats for nogle af børnene. Er der børn i institutionen det pæd. personale holder ekstra øje med. Den tilsynsførende nævner de børn (3), hvis adfærd har givet anledning til den tilsynsførendes refleksion. 2 af børnene har Nældebjerg allerede et særligt fokus på, den 3. virker det efter en kort dialog, som om at den tilsynsførendes øjebliksbillede ikke harmonerer med det generelle billede.

Nældebjerg prioriterer at have rum, hvor børnene kan gå ind og lukke døren. De oplever, at det hæver konfliktløsningsniveauet hos børnene. Nældebjerg lader også børn være alene inde i institutionen mens resten er på legepladsen, de prøver det af, og hvis børnene ikke magter det, ændrer de gruppesammensætningen eller udskyder næste ’ eksperiment’ til, at barnet har fået en større modenhed.

Generelt har Nældebjerg luget ud i reglerne og bruger mere sund fornuft, ændrer på reglerne efter børnegruppen.

Opfølgningspunkter til om 2 år:

  • Æstetiks helhed gennem hele institutionen samt et fokus på sammenhængen mellem æstetik og pædagogik.
  • Fortsat fokus på en samlet kultur, præget af at alle hjælper hinanden og med en høj grad af fleksibilitet

Få et indblik i vores hverdag på Facebook

Vi har en facebook side, hvor vi ofte lægger billeder op af vores hverdag i huset.
Et par gange om ugen er der et billede af dagens menu. Gå gerne ind og ”synes godt om”.